Owne has a new address

We're happy to let you know that Ovne Company has a second location in the Garage Masters Mall, at Mazmanyan 1. Service Box 16 or Pavilion 46 are where you can find us. In boxing, we perform ceramic coating, dry cleaning, and salon maintenance.

You may discover a variety of tools, materials, equipment, and spare parts in the pavilion, and our knowledgeable staff will assist you in every situation.

With love we are waiting for all of you in “Garage Masters Mall”.

 

       

 

       

Latest News

How do we work?
OVNE -ի գերակայությունը այլ ավտոտեխսպասարկման ընկերությունների նկատմամբ նորարական մեթոդների և...
See more
Wheel alignment
Անիվների շեղված բացվացքի հետևանքով կարող են առաջանալ մի շարք խնդիրներ: Չափազանց մեծ բացասական...
See more
;